معماری


معماری

معماری؟

معماری در هنر اسلامی، جایگاه رفیعی دارد . تاکید بر معماری و البته مسجد به دلیل ارتباط آن با کاشی کاری است.

چرا که هنر کاشی بخشی از معماری و مخصوصا معماری مساجد شمرده می شود.

معماری مسلمانان به رغم تمام تاثیرات و ترکیبات همواره کوشیده اند با نیت قرب به حضرت حق ، روح معنویت اسلامی را در آثارخود جاری سازند و لطیف ترین حقایق الهی را در قالب های مادی تجسم بخشند.

از آنجا که تمام مساجد بر اساس تفکر توحیدی اسلام بنا شده اند، در احداث آن ها از اصول واحدی پیروی شده، آنچه تفاوت های اندکی ظاهری را به وجود آورده، عوامل اقلیمی ، قومی ، آداب و سنن منطقه ای و… است. که هرگز خللی در اصول وحدت بخش مساجد در نقاط مختلف سرزمین های اسلامی وارد نکرده است.

معماران در دوره اسلامی سعی می کنند همه ی اجزای بنا را به صورت مظاهری از آیات حق تعالی ابداع کنند.از این رو طرح بنا، ساختارهای اصلیب و فرعی و تزیینات آن ، توحید و مراتب تقرب به حق را به نمایش می گذارند.

و بنا را چون مجموعه ای متحد مطابق با تفکر دینی جلوه گر م ینماید.یکی از نکات عمده،  در این خصوص ، مربوط به تضاد میان فضای داخل و خارج  بناهای مذهبی است.

هنگام ورود به بناها، میان داخل و خارج مجموعه یا فضا تفاوتی آشکار احساس می شود.

عناصر فضای داخلی با آنکه بیشتر از بیرون هستند،به مجموعه ای واحد تعلق دارد و همگی چشم وذهن را به چیزی جدای از آشفتگی نامتناسب فضای بیرونی معطوف می کند.

کثرت عناصر فضای داخلی متوجه به باطن هستند، در حالی که عوامل و عناصر بیرونی همه بر ظواهر تاکید می کنند.

این تعبیر درباره ی مقایسه بین بنای مذهبی و غیر مذهبی و همچنین آثار هنری بیرون از فضاهای مذهبی و آن ها که درون این فضا قرار دارند نیز معتبر است.

در اینجا مساله ، نوع و جهت توجه است.

و تذکری که دیدار آثار به انسان می دهد.

نه نوع نقش و رنر و سلوک نه تماشای شکل و ظاهر.

بناهای مذهبی  و مخصوصا مسجد وقتی به وضوح و از دور به این خصوصیات تاکید می کنند و با ظاهر نمادین خود علاوه بر ادعا، دعوت می کنند.

مقدمات تجربه ای معنوی را فراهم می کنند که البته حتی تکرار هر روزه آن هرگز ملال آور نیست.

این فضا و عناصر و اجزا و اشیایی که درون آن است، هر روز روابطی تازه خلق می کنند .درنهایت به چیزی واحد و اسرار آمیز می رسد.

در این تعبیر(فضا، قدرت روابط متقابل و استقرار یافته اشیائ است.فضا، تنها مجموعه اشیا موجود نیست.

فضا، شی نیست.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *